Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen door Wim Muller

Raadslid Gemeentebelang Rijssen-Holten, september 2016.

Weer is een ronde van drie commissievergaderingen afgesloten met de raadsvergadering.

Belangrijke onderwerpen waren het "aktieplan mantelzorgbeleid" en de invoering van reclamebelasting voor ondernemers op het industrieterrein in Rijssen.

 

Aktieplan mantelzorgbeleid: mag het iets meer zijn?

In het plan zijn 5 speerpunten beschreven: Communicatie, Preventie, Laagdrempelige en bereikbare ondersteuning, Maatwerk en Waardering van mantelzorgers.

Het plan hebben wij van harte ondersteund.

Wel heeft GB aanvullend gepleit om de € 60.000 die vanuit Den Haag extra zijn overgemaakt voor mantelzorgwaardering ook daadwerkelijk daarvoor te gebruiken.

In de raadsvergadering helaas geen meerderheid gekregen. De steun van PvdA en D66 was niet genoeg. Opvallend dat de partijen die in Den Haag prediken over meer waardering voor mantelzorgers deze lokale kans afwijzen. Het GB-motto is "De beste manier om mantelzorgers te waarderen is om het daarvoor beschikbare geld ook te gebruiken". Onze inbreng hierover staat onder de bijlagen.

 

Reclamebelasting met de schijn van draagvlak.

De reclamebelasting is bedoeld voor ondernemers op het industrieterrein en de opbrengst wordt gebruikt voor veiligheidsmaatregelen en cameratoezicht.  

Het initiatief van de twee ondernemersverenigingen en het doel zijn prima. Wel vindt GB dat er een draagvlak moet zijn bij alle ondernemers die verplicht meebetalen. Een extra belasting invoeren vraagt zorgvuldigheid. Tijdens de commissievergadering riepen alle partijen dat draagvlak van groot belang is.

In het raadsvoorstel is het onderdeel draagvlak niet overtuigend verwoord en daarom heeft GB ambtelijke vragen gesteld. Het blijkt dat 412 ondernemers de belasting moeten gaan betalen en dat een enquête is gehouden onder de 112 leden van de twee verenigingen. Het resultaat was 44 VOOR en 1 TEGEN. GB vindt deze uitkomst geen overtuigend draagvlak. Slechts 11 % (een minderheid van een minderheid) is aantoonbaar voorstander.

De besluitvorming werd op verzoek van het CDA uitgesteld om de tarievenmethode opnieuw te bespreken met de initiatiefnemers. Het betreft de keuze tussen staffels of een vast percentage van de OZB.

Een oproep van GB en D66 om een draagvlakonderzoek uit te voeren werd niet gesteund. Zou er angst zijn voor de uitslag?

 

Een speelhal in Rijssen?

De aanvraag voor een speelhal bleek bedoeld te zijn voor een “speel- en activiteitenvoorziening”.

Het wantrouwen bij enkele collega's veranderde in enthousiasme voor dit plan van groepsaccommodatie De Langenberg. Iedereen is blij met actieve en investerende recreatieondernemers.

 

Stokmansveldweg opnieuw ter discussie.

Op verzoek van het CDA  stond de eerdere besluitvorming van de gebiedsvisie en het principeverzoek bouwplannen Stokmansveldweg op de agenda.

Opnieuw bleek dat de behandeling van principeverzoeken voordelen heeft, maar ook grote nadelen kent. Voordelen voor de aanvrager omdat onnodige kosten en tijd bespaard worden. Maar nadelen omdat andere belanghebbenden zich gepasseerd en onrechtmatig behandeld voelen. Pas als een plan officieel wordt ingediend kunnen anderen hun visie en bezwaren kenbaar maken. Over dit spanningsveld zal het presidium afspraken moeten maken.

 

Overlast door nieuwbouw van de Haarschool

In de rondvraag heeft ons GB-raadslid Annie Kuiper aandacht gevraagd voor de onrust bij buurtbewoners van de Haarschool. De informatiebijeenkomst over de nieuwbouw van de school heeft blijkbaar geleid tot zorgen over de verkeersveiligheid, parkeeroverlast en plaatsing afvalcontainers. Volgens wethouder Tijhof zijn deze onrustsignalen al onderdeel van de gesprekken met de stichting Roos.  

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl

en FB: gbRijssenHolten