Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

VOORWOORD

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN is een lokale, niet van de landelijke politiek afhankelijke partij. Belangen kunnen het beste gediend worden vanuit een grote mate van betrokkenheid tussen inwoners en politiek. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN staat daarom ook een laagdrempelige samenspraak tussen burger en bestuur voor, waarbij het welbevinden van de inwoners steeds de hoogste prioriteit heeft. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt dat er scheiding dient te zijn tussen kerkelijke en gemeentebestuurlijke zaken.

We dragen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid reeds vele jaren door een actieve deelname in de gemeentelijke besluitvorming.

Samenwerking met andere overheden, partijen, organisaties, verenigingen, bedrijven en vooral de inwoners is een belangrijk uitgangspunt voor GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN.

Belanghebbende inwoners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij plannen en ontwikkelingen. Er dient zoveel mogelijk maatwerk geleverd te worden. Daarom geen planontwikkeling zonder contact met de inwoner. En ook tijdens de uitvoeringsfase moet er transparant gecommuniceerd worden.

De gemeente is er overigens niet om alle problemen van de inwoners op te lossen. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners vinden wij belangrijk. Zelfredzaamheid moet  gestimuleerd worden. Natuurlijk moet er wel een vangnet blijven voor hen die het echt nodig hebben. Verder dient de gemeente zich er goed van bewust te zijn, dat zij vaak de enige partij is voor het aanbieden van bepaalde diensten en producten. Derhalve dient zij zich op te stellen als dienstverlener en alleen daar waar het strikt nodig is, als regelgever.

De economische situatie is er debet aan dat nu en in de komende jaren er aanzienlijk minder financiële middelen beschikbaar zijn. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN is zich bewust van deze bezuinigingstaakstelling. Vele taken, te denken aan Jeugdzorg, WMO, AWBZ, worden overgeheveld naar de gemeente zonder dat daar voldoende financiering voor wordt ontvangen.

De kortingen op het gemeentefonds zullen zwaar drukken op de gemeentelijke begroting.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN vindt het belangrijk dat de lastendruk voor de inwoners laag blijft. Bij eventuele lastenverhoging moeten de minima zo veel mogelijk worden ontzien.

 

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN,

ALTIJD GOED GESTEMD!

 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE

FINANCIËN    

VERKEER EN VERVOER

AFVAL EN MILIEU

WIJKBEHEER EN GROEN

TOERISME EN RECREATIE

INTEGRALE VEILIGHEID

ZORG EN WELZIJN

KUNST EN CULTUUR

SPORT

ECONOMIE EN WERK

ONDERWIJS EN EDUCATIE

WONEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN wil er zijn voor alle inwoners van de gemeente en bijdragen aan hun welbevinden. Juist nu in economisch moeilijke tijden en er sprake is van een forse bezuiniging op de gemeentelijke financiën, zal de afstemming van beleidszaken en samenwerking met alle instanties onontbeerlijk zijn.

Wij willen dit doen in samenspraak met de inwoners, samenhang zoekend en maatwerk leverend op zoveel mogelijk terreinen. Daarvoor is een herkenbaar beleid nodig van de gemeentelijke organisatie, die vanuit de vraag van de inwoners werkt. Het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat zijn er voor de inwoners en bedrijven en niet andersom.

Van belang hierbij zijn de volgende kerntaken van de gemeente:

Het bestuur moet efficiënt en betrouwbaar beleid ontwikkelen en uitvoeren.

Het bestuur moet (lokale) wetten, voorschriften en verordeningen handhaven en daar waar het kan de regeldruk verminderen.

Publieke diensten (paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, enzovoort) worden geleverd tegen kostendekkende tarieven.

Standpunten

 

 

FINANCIËN

 

De komende jaren worden gekenmerkt door een aanzienlijke versobering van de beschikbare middelen, terwijl er meer taken met gekorte budgetten naar de gemeenten worden overgeheveld.

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN streeft er naar om een gezond, verantwoordelijk en degelijk beleid uit te voeren. Daar waar mogelijk en wenselijk  moet samenwerking gezocht worden met omliggende gemeenten om efficiënt en kostenreducerend te  opereren. De uitvoering van sommige gemeentelijke taken kan ook door andere, zowel profit als non-profit organisaties worden gedaan middels prestatie- en budgetafspraken. De gemeente gaat proactief op zoek naar dergelijke mogelijkheden.

Standpunten  

 

* WT 4 = de gemeenten: Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.

 

 

 

VERKEER EN VERVOER

 

De algehele verkeersdoorstroming binnen ons gemeentegebied dient soepel en veilig te verlopen. Onderhoud en voorzieningen voor de toekomst verdienen alle aandacht.

Nu een groot aantal belangrijke en ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur van Rijssen en Holten gerealiseerd zijn, is het van belang dat de verkeersbewegingen goed gemonitord worden, om zorgvuldig te onderzoeken of (en hoe) verdere ontsluiting noodzakelijk is.

Standpunten

 

AFVAL EN MILIEU

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en een systeem omvatten, geënt op duurzaamheid, dat ook door de burger als reëel en vriendelijk wordt ervaren. Gescheiden inzamelen moet constant onder de aandacht blijven ook voor een leefbare toekomst voor ons nageslacht. Wij zijn voor handhaving van de huidige openingstijden van de afvalbrengpunten, zowel in Rijssen als in Holten.

Standpunten

 

WIJKBEHEER EN GROEN

GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN ondersteunt de aanpak met wijkpanels en de toepassing van wijkavonden. Het is belangrijk, dat het gemeentebestuur in gesprek blijft met de inwoners. De wijkavond is hiervoor een uitgelezen gelegenheid.

Groenvoorzieningen in de gemeente Rijssen-Holten dienen op een veilig verantwoorde wijze gerealiseerd en gehandhaafd te worden, uitgangspunt is daarbij dat de inrichting sober en onderhoudsarm is. Voor onze inwoners en onze bedrijven is het belangrijk dat hun buurt of wijk er goed verzorgd uitziet. Indien mogelijk is participatie van de buurt in het onderhoud een goede zaak. In de wijken behoren speelvoorzieningen beschikbaar te zijn voor alle leeftijdsgroepen.

Standpunten

 

 

TOERISME EN RECREATIE

Toerisme is een belangrijke economische pijler in onze gemeente. De recreatieve functie van onze gemeente dient optimaal benut te worden. Het toerisme moet goed gefaciliteerd worden en de gemeente dient zich voortdurend als recreatiegemeente op de kaart te zetten. We moeten trots en zuinig zijn op onze natuurlijke omgeving. Duurzame aandacht voor natuur is dus noodzakelijk, alsmede het in stand houden van ons coulisselandschap.

Standpunten:

 

 

INTEGRALE VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid zijn essentieel voor een goed bestuurde gemeente. GEMEENTEBELANG RIJSSEN-HOLTEN zet zich in om het veiligheidsgevoel van haar inwoners en bedrijven te behouden en als het kan te versterken. Preventief handelen is een goede methode. Goede samenspraak met politie en een luisterend oor voor de inwoners en bedrijven is hierbij van essentieel belang.

Voorwaarde voor een juiste uitvoering van beleid is een structurele monitoring van de prestaties en zo nodig acties van de regionale diensten, zoals politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Ligging aan de A1 leidt tot extra aandacht in het kader van leefbaarheid, overlast en criminaliteit.

Standpunten

 

ZORG EN WELZIJN

De wereld van de zorg is constant in beweging. De komende jaren worden veel zorgtaken overgeheveld naar gemeentes zoals: de Participatiewet (iedereen doet mee), de Jeugdzorg en de AWBZ-begeleiding. Dit zal veel vragen van de organisatie. Voor de beleidsontwikkeling en uitvoering is regionale samenwerking noodzakelijk.

De gemeente moet hierin actief contact houden met de burgers, organisaties en verenigingen om de vinger aan de pols te houden. Een actief luisterend oor met als doel om de kwaliteit van de zorg en ons welzijn hoog te houden.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Toch zijn bepaalde groepen kwetsbaar. Deze mogen niet de dupe worden van een veranderend beleid. De gemeente vervult een vangnetfunctie en draagt er, samen met andere zorginstellingen zorg voor, dat er voor een ieder adequate zorgverlening plaats vindt. Pijlers voor het algemene welzijnsbeleid zijn: het buurtwerk, de buurtsport, de verenigingen en de speeltuinen. Zij bepalen mede de leefbaarheid in wijken en dorpen.

De transitie Jeugdzorg vraagt een goede afstemming en coördinatie met de betrokken instanties.

In het kader van de veranderingen in de regie op het jeugdwerk dient er een nauwe afstemming te komen tussen de jeugdzorg en de ondersteuningsstructuur van de diverse onderwijsinstellingen.

De samenwerkingsverbanden van scholen en de gemeente zullen de één loketfunctie voor leerlingen en gezinnen in een problematische situatie in samenhang en door middel van eenduidige begeleiding moeten oppakken.

Tijdens de invoering en startfase van al deze nieuwe taken moet de gemeenteraad goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen en ervaringen.

Standpunten:

 

KUNST EN CULTUUR

 

Kunst en Cultuur zijn een inspiratiebron voor allen en mag geen hobby of luxe goed voor enkelen zijn. Cultuur en kunst hebben een bindende werking in de samenleving. Voor de uitoefening van professionele- en amateurvoorstellingen hebben we met het Parkgebouw en het Kulturhus prachtige voorzieningen.

Het is belangrijk dat die in hun huidige functie in stand blijven; een bloeiend culturele sector is essentieel voor een open samenleving. Daarnaast is een goed cultureel aanbod  ook een stimulans om ergens te willen wonen. Naar ons idee kan nog optimaler gebruik worden gemaakt van het Parkgebouw door bijvoorbeeld meer filmvoorstellingen te programmeren. De gemeente heeft minder mogelijkheden voor financiële ondersteuning, dat neemt niet weg zij haar belangrijke rol als stimulator van kunst en cultuur nadrukkelijk moet blijven spelen.

Standpunten

 

SPORT

De gemeente Rijssen-Holten is een sportgemeente, kent vele sportverenigingen met vele jeugdige en volwassen sporters en heeft goede binnen- en buitensportaccommodaties. Naast het gezondheidsaspect van sportuitoefening, vinden wij het sociale aspect van deelnemen aan sport belangrijk.

Wij onderschrijven de visie van de Sportraad die beschreven staat in de nota “Rijssen-Holten beweegt 2010-2014”, het daarin vastgelegde sport- en accommodatiebeleid is nog steeds van kracht.

De Gemeente dient zorg te dragen voor een goede balans tussen de verschillende sporters en evenementen.

De Gemeente dient de faciliteiten voor de sporters te scheppen, waardoor de sport laagdrempelig en dus voor iedereen bereikbaar blijft. Daarnaast past het om zelfwerkzaamheid te verlangen van verenigingen in ruil voor lagere huurtarieven.

Standpunten

 

 

ECONOMIE EN WERK

Rijssen en Holten zijn geografisch gunstig gelegen voor veel bedrijven. Alle bedrijven inclusief de recreatie bedrijven vormen samen met de agrarische bedrijvigheid de motor van onze gemeentelijke economie. De economische recessie in ons land is ook in onze gemeente ervaren. Het failliet van grote gerenommeerde bedrijven en afslanking van andere bedrijven in onze gemeente heeft zijn weerslag op de werksituatie van veel van onze burgers. Nu landelijk een voorzichtig herstel zich aandient, zullen we krachtig moeten inzetten om het verdere herstel van onze lokale economie te stimuleren. Het raadsbreed gesteunde Deltaplan is daar een goede aanzet voor en kan belangrijke impulsen geven aan lokale bedrijvigheid. Er moet voor worden gewaakt, dat bij planprocedures onnodige belemmeringen voor belanghebbenden worden opgeworpen.

Een bruisend bedrijfsleven, goed florerende middenstand en een sterke agrarische sector is voor de toekomst van de gemeente onontbeerlijk. Innovatieve en duurzame ontwikkelingen dienen volledige medewerking en ondersteuning te krijgen.  

Standpunten

 

 

ONDERWIJS EN EDUCATIE

Voor de gemeente blijven nog twee belangrijke taken over op het gebied van onderwijs. Namelijk de huisvesting van de scholen en de afstemming van de  ondersteuningsvoorzieningen.

Onder ondersteuningsvoorzieningen rekenen we alle jeugdhulpverleningsinstellingen, GGZ enz. en ook het leerlingenvervoer. Met de afstemming van het ondersteuningsaanbod en de invoering van Passend Onderwijs in 2014, heeft de gemeente straks de belangrijke taak om met haar regierol de ondersteuningsvraag van leerlingen en ouders adequaat te realiseren. Hiervoor is het opzetten van een praktische  netwerkstructuur van groot belang. Ook het betaalbaar houden van leerlingenvervoer zal haar aandacht blijven vragen.

Standpunten

De schoolomgeving moet verkeersveilig zijn voor kinderen en ouders.

 

WONEN

De gemeente dient de voorwaarden te scheppen voor onze inwoners, om in eigen kern te kunnen blijven wonen. Dit betekent een gevarieerd aanbod van woningen, die is afgestemd op de vraag. De woningen moeten betaalbaar en duurzaam zijn. Het woningbouwprogramma wordt onderbouwd door een gedegen onderzoek onder onze inwoners naar de behoefte aan type en soort woningen. Er moet een evenwichtig woningaanbod zijn in zowel het koopsegment als in de huursector. Om jeugd te behouden moeten er starterswoningen worden gebouwd. Om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, moet de bouw van levensloopbestendige woningen gestimuleerd worden.

Standpunten     

 

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

De gemeente staat borg voor het scheppen van goede ruimtelijke kaders, waarbinnen de ruimtelijke ontwikkelingen goed op elkaar worden afgestemd. Zo dient er voldoende ruimte te zijn voor ondernemers in het buitengebied om zich te kunnen ontwikkelen. In een vitaal platteland kunnen de verschillende functies van het platteland zoals, wonen, landbouw, toerisme, natuur en landschap goed naast elkaar bestaan. Op bedrijventerreinen moeten voldoende mogelijkheden gecreëerd worden voor bedrijven om zich te ontwikkelen. De gemeente moet streven naar gevarieerde woonwijken waarbij bewoners, bouwers en architecten meer speelruimte krijgen om variatie aan te brengen. Verder moet er gezorgd worden voor voldoende groen en speelruimte in woonwijken.

Standpunten

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018